Taxi FAR

Voordelig, vlot en vriendelijk taxivervoer

Groningen

Bel: 06 57 62 22 49


Mercedes van Taxi FAR Interieur Mercedes Mercedes van Taxi FAR bij UMCG

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite van Taxi FAR. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Taxi FAR tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Taxi FAR expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer Taxi FAR hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Taxi FAR de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Taxi FAR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Taxi FAR niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten.

Taxi FAR, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxi FAR of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

Taxi FAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het oneigenlijk gebruik van informatie die aan Taxi FAR of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Taxi FAR.

Wijzigingen.

Taxi FAR behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

© Taxi Far, Zilvermeer 4, 9735 BA Groningen - disclaimer